Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsinsatser är samlingsnamnet för stödet till personer som saknar jobb. Det kan till exempel handla om vägledning, arbetsträning och praktik. Syftet är att människor ska komma i arbete och kunna försörja sig själva. Kommunernas insatser vänder sig ofta till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

När arbetslösheten ökar drabbas grupper som redan har en svag ställning på arbetsmarknaden. För att undvika att människor hamnar i långtidsarbetslöshet behövs insatser som rustar individer och synliggör vilken kompetens de har, oavsett om de har en formell utbildning eller andra erfarenheter.

Den nationella arbetsmarknadspolitiken håller på att reformeras. Detta innebär stora utmaningar för kommunerna, eftersom deras roll är oviss och det därför blir svårt att planera. En ny struktur för samverkan behöver byggas mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och fristående aktörer.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Arbetsmarknadsinsatser utvecklas gemensamt

Kommunerna samarbetar bland annat kring så kallade jobbspår tillsammans med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Jobbspåren vänder sig till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna rekryteras utifrån arbetsgivarnas behov och målet är att insatserna ska leda till att de får en anställning efter att jobbspåret är avslutat.

Samverkan med Arbetsförmedlingen stärks

Genom GR arbetar kommunerna strategiskt för att stärka samverkan med Arbetsförmedlingen, bland annat eftersom antalet kontor i kommunerna har blivit färre och den lokala närvaron därmed har minskat. Arbetsförmedlingen och kommunerna diskuterar förändringarna i den nationella arbetsmarknadspolitiken tillsammans och har tagit fram en modell för samverkan för Göteborgsregionen.

Kommunerna påverkar arbetsmarknadspolitiken

Den pågående förändringen av arbetsmarknadspolitiken ger ett system där nya, fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Kommunerna behöver ha god kunskap om förändringarna för att anpassa sin verksamhet. GR och medlemskommunerna påverkar för att kommunernas kompetens ska tas tillvara även i det nya systemet.

FoU-plattform bidrar till forskning och ökad kunskap

Medlemskommunerna har tagit initiativ till och finansierar en särskild kunskapsplattform för kommunal arbetsmarknadsverksamhet. Denna är placerad på GR:s enhet för forskning och utveckling, FoU i Väst. Här kan kommunerna få stöd, till exempel med kartläggningar, analyser, utvärderingar och projektutveckling. En etablerad och god kontakt med universitet och högskolor bidrar också till forskning och kunskapsutveckling inom området.

Validering synliggör kompetensen

I Västra Götaland finns en unik samverkan kring validering. Validering Väst Länk till annan webbplats. utvecklar och sprider modeller som synliggör kompetens, förkortar individers utbildningstid och identifierar deras behov av kompletterande kunskaper. De så kallade FYR- och KUB-modellerna fungerar väl även för personer som står långt från arbetsmarknaden. Samtliga modeller som används har nationell förankring och hög legitimitet. Validering Västs personal anlitas som experter i stor omfattning av nationella myndigheter och branschorganisationer.

Kontakt

Natalja Lipovskaja Nilsson

Planeringsledare

031-335 51 92

Uppdaterad