Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många arbetsgivare i Göteborgsregionen. Både i den privata och den offentliga sektorn råder en kompetensbrist som väntas öka de kommande åren. En bra balans mellan efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden är en förutsättning för tillväxt och möjligheten att ge god samhällsservice.

Globalisering, teknikutveckling, klimatförändringar och digitalisering påverkar arbetsmarknaden, inte bara i Göteborgsregionen utan i hela Sverige. En del yrken försvinner, andra tillkommer. Många förändras innehållsmässigt. Pandemin har medfört stora utmaningar och förändringar på arbetsmarknaden.

I vissa branscher ökar arbetslösheten. Andra branscher har stora behov av att rekrytera. Det finns alltså en utmaning i att skapa en balans på arbetsmarknaden. I kommunerna är tillgången till rätt kompetens avgörande för utbudet av välfärdstjänster. Detta kräver både snabba och långsiktiga lösningar inom skola och utbildning, äldreomsorg samt vård och omsorg. Inom näringslivet har branscher som handel, besöksnäring, transport, fordon och teknik ett stort och växande kompetensbehov.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Genom GR ingår kommunerna i Göteborgsregionens kompetensråd, tillsammans med andra offentliga aktörer, näringsliv, fackliga organisationer och universitet. Kompetensrådet tar initiativ till olika utvecklingsinsatser för att möta utmaningarna. Bland annat för att utbildningar ska matchas mot det regionala arbetslivets behov.

GR har också bildat flera branschråd som arbetar för att möta utmaningarna med kompetensförsörjning inom kommunernas egna verksamheter. För närvarande finns branschråd för förskola, skola och äldreomsorg. Branschråd funktionsstöd är under uppbyggnad.

Eftersom arbetslivet förändras snabbt behöver befintlig personal få kontinuerlig kompetensutveckling. Genom GR har medarbetare och chefer i kommunerna tillgång till ett stort antal kurser, seminarier och konferenser.

De utmaningar som kommunerna står inför ställer krav på förnyelse. Genom GR driver kommunerna olika projekt, bland annat för att ta tillvara digitaliseringens fördelar.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur samarbetet i GR gör skillnad för att möta utmaningarna kring kompetensförsörjning:

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Fredrik Zeybrandt

Avdelningschef Utbildning

031-335 50 20

Mer om vår verksamhet

Branschråd förskola

Fokus på kompetensförsörjning i regionens förskolor

Branschråd grundskola

Arbetar för att öka andelen utbildad personal i regionens grundskolor

Branschråd äldreomsorg

Fokus på kompetensförsörjning inom äldreomsorgen i Göteborgsregionen

Relaterat material

Uppdaterad