Social välfärd

Social välfärd handlar om social och ekonomisk trygghet, jämlika levnadsvillkor och att alla ska kunna delta aktivt i samhällslivet. Människor som behöver tillfälliga eller permanenta insatser ska kunna få rätt stöd och god vård.

I Göteborgsregionen finns flera utmaningar när det gäller social välfärd. Polariseringen och de ekonomiska klyftorna ökar. Den demografiska utvecklingen – att allt fler är äldre och behöver vård och omsorg – ställer andra krav än tidigare på välfärdssystemet. Till det kommer växande rekryteringsbehov i kommunerna och ökade förväntningar från medborgare.

Samtidigt pågår stora förändringar inom både socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Den nya socialtjänstlagen innebär en stor omställning för kommunerna och ett helt nytt uppdrag för socialtjänsten, i allt från tidiga insatser till samhällsplanering. Omställningen till nära vård, där allt mer hälso- och sjukvård ges i hemmen, ökar kommunernas ansvar och åtaganden.

Så gör samarbetet i GR skillnad

För att möta utmaningarna kring rekrytering har socialcheferna i Göteborgsregionen tagit initiativ till ett branschråd för äldreomsorgen som ska arbeta för långsiktiga lösningar. Även Branschråd funktionsstöd är under uppbyggnad. GR genomför även olika insatser för att vidareutbilda medarbetare och chefer i medlemskommunerna.

Kommunerna får också stöd i omställningen mot en nära vård. GR inventerar utmaningar och behov samt för dialog och påverkar såväl regionalt i Västra Götaland som på nationell nivå.

Forskare och analytiker på Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst stöttar kommunerna i utvecklingen mot en kunskapsbaserad socialtjänst, vilket innebär att verksamheterna bedrivs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. GR tar också fram regionala analyser och statistik utifrån kommunernas behov.

Tillsammans med medlemskommunerna driver GR projekt för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Välfärdsteknik kan bidra till att öka tryggheten och delaktigheten samtidigt som arbetsmiljön moderniseras och förbättras.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur samarbetet i GR gör skillnad inom social välfärd:

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Uppdaterad