Projekt avslutat

Västermodellen (Västernorrlandsmodellen)

Västermodellen är en uppföljningsmodell som syftar till ökad delaktighet för de barn och unga som har kontakt med socialtjänsten och för socialsekreterare som möter barnen.

Årshjul för Västermodellen

Syfte och mål

Syftet med det här projektet var att införa Västermodellen i Göteborgs stad, Härryda, Partille och Mölndals stad.

Arbetet utgick från den så kallade Västernorrlandsmodellen, men vissa lokala anpassningar gjordes.

Finansiär

Projektet finansierades av kommunerna som deltog i projektet.

Fördjupning

Västermodellen går ut på att systematiskt tillfråga barn som fått del av socialtjänstens insatser om deras synpunkter på socialtjänsten.

Arbetet med modellen kan delas upp i fyra steg, som upprepas över tid.

Årshjul som beskriver hur arbetet i Västermodellen sker.

1. Intervjuer med barn
Ger det enskilda barnet möjlighet att förmedla sin erfarenhet och kunskap om mötet med socialtjänsten.

2. Seminarium i arbetslaget
Analys av intervjuerna och förslag till verksamhetsutvecking utifrån det barnen sagt. Socialsekreterarnas erfarenheter av att lyssna på barn sammanställs och den professionella kunskapen systematiseras.

3. Årsrapport
Matris för analys och sammanställning. Barnens erfarenheter och kunskap lyfts till en generell nivå och leder till konkreta förslag till utveckling av verksamheten.

4. Rapportering till nämnd
Socialnämndens politiker får del av barnens röster och socialsekreterarnas systematiserade kunskap. Politikerna kan använda kunskapen för att sätta mål och ge förutsättningar för verksamheterna.

FoU-stöd vid införande av Västermodellen

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst bidrog under projektet med processtöd i planering, praktiskt genomförande, uppföljning samt även följeforskning, för att utvärdera hur väl modellen fungerar och vilka förändringar som kan behöva göras.

En viktig del av FoU-uppdraget var även att ställa samman, återkoppla och sprida kunskap och erfarenheter under arbetets gång samt planera för uppföljning som bidrar till ett systematiskt förbättringsarbete i verksamheten.

Resultat

Här kan du ladda ner slutrapporten från projektet:

Västermodellen i Göteborg – ett sätt att öka barns delaktighet

Kontakt

Jeanette Olsson

Forskare och projektledare

031-335 51 86

Material

Här finns material från projektet för dig som arbetar i Göteborgs stad.

I korthet

Pågick

2017–2021

GR:s roll

Göteborgsregionen FoU i Väst har stått för processtöd och följeforskning

Finansiärer och medverkande

Medlemskommuner: Göteborgs stad, Härryda, Partille och Mölndals stad

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 10. Minskad ojämlikhet

Uppdaterad