Artikel

FoU i Västs rapporter och pågående studier om nära vård

Här samlar vi alla rapporter som FoU i Väst har gjort på temat nära vård. Du kan även läsa om vilka studier som pågår.

Rapporter om nära vård

2024

För andra året i rad sammanställer FoU i Väst nyckeltal på god och nära kommunal primärvård i Göteborgsregionen. Det handlar om ett 30-tal nyckeltal som bland annat belyser vårdens kvalitet och kostnader.

Nyckeltal god och nära kommunal primärvård i Göteborgsregionen 2023

Erfarenheter från ett process- och metodstödsprojekt i fem kommuner som handlade om att förebygga eller bryta ofrivillig ensamhet bland äldre.

Kunskapsbaserade insatser för social gemenskap med KUBINOL-modellen

För tredje året i rad har FoU i Väst skickat ut en enkät till anställda i kommunal hälso- och sjukvård för att undersöka hur personcentrerat de arbetar. 878 sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i alla Göteborgsregionens medlemskommuner utom Kungsbacka besvarade enkäten.

Hur personcentrerat arbetar legitimerad personal i kommunal primärvård (2023)?

För tredje året i rad har FoU i Väst genomfört en enkätundersökning bland patienter inskrivna i kommunal primärvård för att ta reda på vad de tycker om vården och om vården är personcentrerad. I år deltog 12 kommuner i Göteborgsregionen.

Patientenkät kommunal primärvård 2023

2023

I mars 2023 publicerade FoU i Väst en rapport där utfallet för ett trettiotal nyckeltal och indikatorer på god och nära kommunal primärvård i Göteborgsregionen redovisas. I den här rapporten beskrivs utvecklingsarbetet av nyckeltalen. Läs mer och ladda ner Utveckling av nyckeltal på god och nära kommunal primärvård

Den här förstudien handlar om en målgrupp som utgör en relativt liten grupp i den kommunala primärvården, men deras behov avser hela livsperspektivet. I målgruppen är ohälsa av olika slag liksom överdödlighet betydligt vanligare än i övriga befolkningen. Psykisk ohälsa och olika livsstilssjukdomar såsom diabetes typ 2 och fetma är exempelvis kraftigt överrepresenterade.

Förstudien identifierar angelägna utmaningar och utvecklingsområden för en god och nära vård för vuxna personer med LSS-insatser i Göteborgsregionen. Läs mer och ladda ner Nära vård för vuxna personer med LSS-insatser.

Denna förstudie ger en lägesbild av pågående utvecklingsarbete inom området nära vård för barn och unga, och identifierar aktuella utvecklingsområden för Göteborgsregionens kommuner. Läs mer och ladda ner Nära vård för barn och unga i Göteborgsregionen – en förstudie

I samarbete med representanter från tolv medlemskommuner i Göteborgsregionen har FoU i Väst tagit fram ett 30-tal indikatorer och nyckeltal på god och nära kommunal primärvård. Utfallet för indikatorerna och nyckeltalen presenteras och analyseras i den här rapporten. Läs mer och ladda ner Nyckeltal god och nära kommunal primärvård i Göteborgsregionen 2022

För andra året i rad har FoU i Väst genomfört en enkätundersökning bland patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård för att ta reda på vad de tycker om vården och om vården är personcentrerad. I år deltog 11 kommuner i Göteborgsregionen. Läs mer och ladda ner rapporten Patientenkät kommunal hälso- och sjukvård 2022

2022

Hur gör kommunerna idag och hur skulle de kunna göra? I den här rapporten lanseras KUBINOL-modellen – ett nytt sätt att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för äldre. Som stöd och inspiration finns även lärande metodexempel. Läs mer och ladda ner rapporten Utveckling av hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre

För andra året i rad har FoU i Väst skickat ut en enkät till anställda i kommunal hälso- och sjukvård för att undersöka hur personcentrerat de arbetar. 689 sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i alla Göteborgsregionens medlemskommuner utom Kungsbacka besvarade enkäten. Läs mer och ladda ner rapporten Hur personcentrerad upplever legitimerad personal att vården är?

I den här rapporten presenterar FoU i Väst resultatet av en enkätstudie där sjuksköterskor anställda i kommunal hälso- och sjukvård har svarat på hur personcentrerat de upplever att de arbetar. I rapporten diskuteras också om enkäter riktade till patienter och personal kan användas för att följa upp om vården är personcentrerad och hur sådana enkäter i så fall bör utformas. Läs mer och ladda ner rapporten Hur personcentrerad är kommunal hälso- och sjukvård?

Rapporten presenterar en enkätundersökning från FoU i Väst om vad patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård tycker om vården samt i vilken utsträckning som vården upplevs vara personcentrerad. Studien visar att majoriteten av patienterna upplever att den är personcentrerad. Läs mer och ladda ner rapporten Personcentrering i en kommunal kontext

Studie om hur statliga stimulansmedel till nära vård har kommit till nytta i Göteborgsregionens kommuner – möjligheter och svårigheter. Läs mer och ladda ner rapporten Hur har kommunerna använt stimulansmedel till nära vård?

2021

I den här delrapporten presenteras resultatet från en undersökning om hur personal i äldreomsorgen i en mellanstor kommun i Västsverige påverkas av och interagerar med den välfärdsteknik de möter i sitt dagliga arbete. Läs mer och ladda ner Välfärdsteknikens värden – en delrapport

Hur tolkar och tillämpar kommunerna personcentrerad vård? Det handlar den här rapporten från FoU i Väst om. Läs mer och ladda ner rapporten Personcentrering i kommunal vård och omsorg

Vård i hemmet kan i flera fall vara dyrare än vård på särskilt boende eller korttidsboende. Det visar den här studien från FoU i Väst som undersöker kostnaderna för sju vanliga typfall av patienter inom kommunal vård och omsorg. Studien indikerar även att patienter i den kommunala hälso- och sjukvården är sjukare och har mer komplexa vårdbehov än för tio år sedan. Läs mer och ladda ner rapporten Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och omsorg

FoU i Väst har skickat ut en enkät till drygt 900 sjuksköterskor anställda i den kommunala hälso- och sjukvården i nio kommuner. Enkäten visar att majoriteten av sjuksköterskorna bedömer att den vård de ger är personcentrerad, men att tiden inte alltid räcker till för att ge en vård som utgår från den enskildes behov. Läs mer och ladda ner Enkät till kommunala sjuksköterskor – hur personcentrerad tycker de att vården är?

Rapporten beskriver vård- och stödinsatser som ges till personer med samsjuklighet i Västra Götaland. Den beskriver också på vilken grund dessa insatser ges och om det finns skillnader i insatser inom länet. Läs mer och ladda ner rapporten Inventering av vård och stöd till personer med samsjuklighet i Västra Götaland

FoU i Väst har skickat ut en enkät till drygt 1 800 patienter i elva av Göteborgsregionens medlemskommuner som var inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, så kallad hemsjukvård, den 1 mars i år. Enkäten visar att majoriteten av patienterna var nöjda med hemsjukvården och kände sig trygga med den hjälp de fick, men att vården kan utvecklas för att bli mer personcentrerad. Läs mer och ladda ner Patientenkät kommunal hälso- och sjukvård 2021

Kan man utveckla och sammanställa nyckeltal för att följa omställningen till god och nära vård och omsorg i Göteborgsregionens kommuner? Det har FoU i Väst i samarbete med 16 kommunrepresentanter från 9 medlemskommuner undersökt. Läs mer och ladda ner Utveckling av nyckeltal för att följa omställning till god och nära vård och omsorg i Göteborgsregionens kommuner

Under pandemin behöver hundratusentals patienter fortsätta att få vård i hemmet genom den kommunala hälso- och sjukvården. Den här intervjustudien från FoU i Väst handlar om patienters och anhörigas upplevelser av hemsjukvård under denna speciella situation. Läs mer och ladda ner Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet i coronapandemin

2020

Det behövs mer kunskap om hur omställningen till nära vård påverkar kommunerna, bland annat genom att ta fram fler jämförbara data. Det konstateras i förstudien ”Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv”. Rapporten som förstudien har resulterat i kan fungera som kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet mot en mer nära vård. Läs mer och ladda ner Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv

Pågående studier och utvecklingsarbeten med koppling till nära vård

Forskningsnätverket god och nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg (KomFoU) vänder sig till forskare och andra anställda vid Göteborgs universitet och FoU-enheter i Västra Götalands län, samt andra parter som har ett intresse av nätverkets fokusområde. Läs mer om forskningsnätverket

Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Stenungsund ska under 2023 utveckla kunskapsbaserade insatser för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre. De kommer att utgå ifrån KUBINOL-modellen Länk till annan webbplats. (modell för kunskapsbaserad utveckling av insatser för att uppnå önskad nytta och skapa organisatoriskt lärande). Det är en modell som syftar till att utveckla en mer kunskapsbaserad praktik utifrån verksamheternas utmaningar, arbetssätt och organisatoriska förutsättningar. KUBINOL-modellen har tagits fram av Karina Tilling, som är forskare vid FoU i Väst och hon kommer att vara projektledare i detta arbete.

I mars 2023 publicerade FoU i Väst för första gången nyckeltal och indikatorer på en god och nära kommunal primärvård i Göteborgsregionen. Nyckeltalen och indikatorerna belyser bland annat patientens trygghet och delaktighet, patientsäkerhet och vårdkvalitet, samverkan mellan vårdgivare samt kostnadsutvecklingen för den kommunal primärvården. Under 2023 fortsätter detta arbete och en ny nyckeltalsrapport kommer publiceras i mars 2024. Arbetet finansieras med statliga stimulansmedel för omställningen till god och nära vård.

Nyckeltalen och indikatorerna arbetas fram tillsammans med representanter från tolv av Göteborgsregionens medlemskommuner. Nyckeltalen och indikatorerna ska utgöra ett stöd för kommunerna i omställningsarbetet och ett underlag för att följa upp effekter av omställningen i den kommunala primärvården.

Nyckeltal god och nära kommunal primärvård i Göteborgsregionen 2022 Länk till annan webbplats.

Övriga publikationer i projektet:

Utveckling av nyckeltal för att följa omställningen till god och nära vård och omsorg i Göteborgsregionens kommuner Länk till annan webbplats.

Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv Länk till annan webbplats.

Kontakt: Theresa Larsen och Åsa Nilsson

Sedan 2019 har FoU i Väst genomfört flera studier och utvecklingsarbeten som rör personcentrering i kommunal vård och omsorg. Med personcentrering menas bland annat att vården ska utgå från individens behov, preferenser och resurser; att patienter ska bemötas som personer med respekt och värdighet och att patienten ses som en partner i den egna vården.

Resultatet av arbetet har hittills publicerats i följande rapporter:

Idag undersöker kommuner inte systematiskt i vilken utsträckning den vård och omsorg som ges faktiskt är personcentrerad. Ett skäl till detta är att det saknas validerade instrument på svenska för uppföljning av vård och omsorg som ges i hemmet ur ett patientperspektiv. Eftersom personcentrering är en central del i omställningen till god och nära vård finns därför behov av att ta fram och utvärdera metoder för sådan uppföljning.

Mätinstrumentet PERCCI

I projektet har FoU i Väst översatt det engelska mätinstrumentet PERCCI till svenska. PERCCI har utvecklats av forskare i Storbritannien som identifierat att de saknades instrument för att mäta personcentrering ur ett patientperspektiv för vård som ges i ordinärt boende1. PERCCI består av 12 påståenden. Varje påstående ger mellan 1 och 4 poäng. Ett totalvärde beräknas (12 till 48 poäng). Högre poäng indikerar högre grad av personcentrering. Den svenska översättningen av PERCCI har testats i två omgångar på närmare 1 200 patienter 18 år eller äldre inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård i samtliga Göteborgsregionens medlemskommuner utom Kungsbacka. Analyser av den första testomgången 2021 visade att den svenska versionen av instrumentet höll hög kvalitet och väl mätte hur personcentrerad patienter upplever att vården är, men att instrumentet trots det sannolikt skulle vinna på att tre av påståendena omformulerades något. I 2022 års mätning har en modifierad version av PERCCI använts. Analyser av mätningarna liksom validering av den svenska versionen av instrumentet pågår till och med år 2023.

Kontakt: Theresa Larsen

FoU i Väst har tillsammans med institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och IT-universitetet i Köpenhamn beviljats 4,9 miljoner kronor från Forte för att utveckla metoder för att förebygga ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre medborgare.

I förslaget till ny socialtjänstlag och i utredningen om god och nära vård finns krav på att socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande, bland annat genom insatser som minskar ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre. Kunskapen om effekterna av olika insatser för att förebygga och minska ofrivillig ensamhet och social isolering och vilka faktorer i insatserna som bidrar till en positiv effekt är emellertid mycket begränsad. Mer kunskap behövs också om hur insatser kan utvecklas tillsammans med äldre medborgare, anhöriga och civilsamhället och om sådana samarbetsformer leder till insatser som bättre motsvarar målgruppens behov.

Forskningsprojektet bygger på en cirkulär process där datainsamling sker på flera nivåer och med olika metoder parallellt och där den kunskap som genereras integreras löpande i kommunernas utveckling av insatser. Fyra kommuner, varav minst två kommuner i Göteborgsregionen, kommer rekryteras till projektet. Deltagande kommuner utser en arbetsgrupp och en processledare vilka under hösten 2023 till våren 2025 ska arbeta med att utveckla insatser för att minska ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre medborgare med stöd av forskarna. I projektet kommer forskarna också genomföra intervjuer, fokusgrupper och så kallade lärande-labb där alla kommuner som medverkar erbjuds möjligheten att delta tillsammans med äldre medborgare, anhöriga och representanter från regioner och civilsamhället. Syftet med lärande-labb är utbyta erfarenheter och utveckla förslag på nya insatser för att förebygga och minska ofrivillig ensamhet och social isolering bland äldre. I projektet kommer även två enkätundersökningar göras genom den så kallade Medborgarpanelen för att öka kunskapen om ofrivillig ensamhet bland äldre och för att få synpunkter på förslag på nya insatser för att förebygga och minska social isolering och ofrivillig ensamhet bland äldre som utvecklas på lärande-labb och i kommunernas arbetsgrupper.

Erfarenheter och resultat från projektet kommer att spridas kontinuerligt genom sociala medier, webbplatser, nyhetsbrev, chefsnätverk, konferenser och seminarier. Resultat kommer också att spridas via vetenskapliga artiklar och en populärvetenskaplig slutrapport.

Kontakt: Theresa Larsen

GR driver forskningsprojektet Välfärdsteknikens värden tillsammans med Göteborgs universitet. Projektet undersöker hur personal inom äldreomsorgen påverkas av och interagerar med välfärdsteknik när det introduceras på deras arbetsplatser. Läs mer om projektet Välfärdsteknikens värden på Göteborgs universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Du hittar kontaktperson på respektive rapport- eller projektsida.

FoU i Väst

FoU i Väst är Göteborgsregionens enhet för forskning och utveckling. Vi stöttar verksamheter att utveckla arbetssätt som bygger på kunskap. Av oss kan ni bland annat få hjälp med kartläggningar, utvärderingar och analyser. Vi erbjuder också vetenskapligt stöd i olika projekt, till exempel följeforskning. Läs mer om FoU i Väst och vad vi kan hjälpa till med

Nära vård

Hälso- och sjukvården är inne i en stor omställning till det som benämns nära vård. En ökande andel av hälso- och sjukvården bedrivs av kommunerna. Läs mer om nära vård och vad GR gör inom området

Uppdaterad