Artikel

FoU i Västs rapporter och pågående studier om nära vård

Här samlar vi alla rapporter som FoU i Väst har gjort på temat nära vård. Du kan även läsa om vilka studier som pågår.

Rapporter om nära vård

För andra året i rad har FoU i Väst genomfört en enkätundersökning bland patienter inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård för att ta reda på vad de tycker om vården och om vården är personcentrerad. I år deltog 11 kommuner i Göteborgsregionen. Läs mer och ladda ner rapporten Patientenkät kommunal hälso- och sjukvård 2022

För andra året i rad har FoU i Väst skickat ut en enkät till anställda i kommunal hälso- och sjukvård för att undersöka hur personcentrerat de arbetar. 689 sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i alla Göteborgsregionens medlemskommuner utom Kungsbacka besvarade enkäten. Läs mer och ladda ner rapporten Hur personcentrerad upplever legitimerad personal att vården är?

I den här rapporten presenterar FoU i Väst resultatet av en enkätstudie där sjuksköterskor anställda i kommunal hälso- och sjukvård har svarat på hur personcentrerat de upplever att de arbetar. I rapporten diskuteras också om enkäter riktade till patienter och personal kan användas för att följa upp om vården är personcentrerad och hur sådana enkäter i så fall bör utformas. Läs mer och ladda ner rapporten Hur personcentrerad är kommunal hälso- och sjukvård?

Rapporten presenterar en enkätundersökning från FoU i Väst om vad patienter som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård tycker om vården samt i vilken utsträckning som vården upplevs vara personcentrerad. Studien visar att majoriteten av patienterna upplever att den är personcentrerad. Läs mer och ladda ner rapporten Personcentrering i en kommunal kontext

Studie om hur statliga stimulansmedel till nära vård har kommit till nytta i Göteborgsregionens kommuner – möjligheter och svårigheter. Läs mer och ladda ner rapporten Hur har kommunerna använt stimulansmedel till nära vård?

I den här delrapporten presenteras resultatet från en undersökning om hur personal i äldreomsorgen i en mellanstor kommun i Västsverige påverkas av och interagerar med den välfärdsteknik de möter i sitt dagliga arbete. Läs mer och ladda ner Välfärdsteknikens värden – en delrapport

Rapporten beskriver vård- och stödinsatser som ges till personer med samsjuklighet i Västra Götaland. Den beskriver också på vilken grund dessa insatser ges och om det finns skillnader i insatser inom länet. Läs mer och ladda ner rapporten Inventering av vård och stöd till personer med samsjuklighet i Västra Götaland

Vård i hemmet kan i flera fall vara dyrare än vård på särskilt boende eller korttidsboende. Det visar den här studien från FoU i Väst som undersöker kostnaderna för sju vanliga typfall av patienter inom kommunal vård och omsorg. Studien indikerar även att patienter i den kommunala hälso- och sjukvården är sjukare och har mer komplexa vårdbehov än för tio år sedan. Läs mer och ladda ner rapporten Vad kostar det att vårda patienter i kommunal vård och omsorg

FoU i Väst har skickat ut en enkät till drygt 1 800 patienter i elva av Göteborgsregionens medlemskommuner som var inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, så kallad hemsjukvård, den 1 mars i år. Enkäten visar att majoriteten av patienterna var nöjda med hemsjukvården och kände sig trygga med den hjälp de fick, men att vården kan utvecklas för att bli mer personcentrerad. Läs mer och ladda ner Patientenkät kommunal hälso- och sjukvård 2021

FoU i Väst har skickat ut en enkät till drygt 900 sjuksköterskor anställda i den kommunala hälso- och sjukvården i nio kommuner. Enkäten visar att majoriteten av sjuksköterskorna bedömer att den vård de ger är personcentrerad, men att tiden inte alltid räcker till för att ge en vård som utgår från den enskildes behov. Läs mer och ladda ner Enkät till kommunala sjuksköterskor – hur personcentrerad tycker de att vården är?

Kan man utveckla och sammanställa nyckeltal för att följa omställningen till god och nära vård och omsorg i Göteborgsregionens kommuner? Det har FoU i Väst i samarbete med 16 kommunrepresentanter från 9 medlemskommuner undersökt. Läs mer och ladda ner Utveckling av nyckeltal för att följa omställning till god och nära vård och omsorg i Göteborgsregionens kommuner

Under pandemin behöver hundratusentals patienter fortsätta att få vård i hemmet genom den kommunala hälso- och sjukvården. Den här intervjustudien från FoU i Väst handlar om patienters och anhörigas upplevelser av hemsjukvård under denna speciella situation. Läs mer och ladda ner Patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet i coronapandemin

Det behövs mer kunskap om hur omställningen till nära vård påverkar kommunerna, bland annat genom att ta fram fler jämförbara data. Det konstateras i förstudien ”Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv”. Rapporten som förstudien har resulterat i kan fungera som kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet mot en mer nära vård. Läs mer och ladda ner Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv

Hur tolkar och tillämpar kommunerna personcentrerad vård? Det handlar den här rapporten från FoU i Väst om. Läs mer och ladda ner rapporten Personcentrering i kommunal vård och omsorg

Pågående studier och utvecklingsarbeten med koppling till nära vård

Vård och omsorg ska vara personcentrerad, men det görs ingen systematisk uppföljning av om den hälso- och sjukvård som ges av kommunerna är det. Under 2020 till 2022 studerar FoU i Väst personcentrering i kommunal vård och omsorg. Läs mer om Personcentrering i kommunal vård- och omsorg

Forskningsnätverket god och nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg (KomFoU) vänder sig till forskare och andra anställda vid Göteborgs universitet och FoU-enheter i Västra Götalands län, samt andra parter som har ett intresse av nätverkets fokusområde. Läs mer om forskningsnätverket

GR driver forskningsprojektet Välfärdsteknikens värden tillsammans med Göteborgs universitet. Projektet undersöker hur personal inom äldreomsorgen påverkas av och interagerar med välfärdsteknik när det introduceras på deras arbetsplatser. Läs mer om projektet Välfärdsteknikens värden på Göteborgs universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Studiens syfte är att kartlägga hur de statliga stimulansmedlen för god och nära vård har påverkat kommunerna, både på kort och lång sikt samt ur såväl organisations- som patient/brukarperspektiv.

Kontakt

Hur kan arbetet utformas för att främja livskvalitet och förlänga självständighet hos målgruppen äldre vuxna (65+) i Göteborgsregionen, med särskilt fokus på svårnådda grupper? Studien fokuserar på:

  • Kunskap om hälsofrämjande och förebyggande för 65+: Hur ser stödet i tillgänglig kunskap ut för främjande och förebyggande insatser till äldre vuxna
  • Hälsofrämjande och förebyggande i praktiken i GR: Hur kan kunskapsbaserade arbetssätt vidareutvecklas inom främjande och förebyggande verksamheter
  • Målgruppen 65+ i GR: Hur kan främjande verksamheter nå ut tidigare och mer jämlikt till äldre vuxna i GR?

Kontakt

Kontakt

Du hittar kontaktperson på respektive rapport- eller projektsida.

FoU i Väst

FoU i Väst är Göteborgsregionens enhet för forskning och utveckling. Vi stöttar verksamheter att utveckla arbetssätt som bygger på kunskap. Av oss kan ni bland annat få hjälp med kartläggningar, utvärderingar och analyser. Vi erbjuder också vetenskapligt stöd i olika projekt, till exempel följeforskning. Läs mer om FoU i Väst och vad vi kan hjälpa till med

Nära vård

Hälso- och sjukvården är inne i en stor omställning till det som benämns nära vård. En ökande andel av hälso- och sjukvården bedrivs av kommunerna. Läs mer om nära vård och vad GR gör inom området

Uppdaterad