Digitalisering och välfärdsteknik

Genom digitalisering kan verksamheter utvecklas och effektiviseras samtidigt som människor får större självständighet, trygghet, delaktighet och inflytande över sina liv. Om människor kan leva mer självständigt kan behovet av vårdens och socialtjänstens insatser förebyggas eller senareläggas.

Demografiska förändringar innebär att allt fler kommer vara i behov av vård och omsorg samtidigt som gruppen i arbetsför ålder minskar. Nya kompletterande arbetsformer behöver därför utvecklas.

Digitalisering och välfärdsteknik kommer aldrig ensamt att svara upp mot framtida behov men kan på olika sätt utgöra ett komplement och ett viktigt verktyg. Några exempel: Sensorer för att själv kunna mäta och ta prover som läses av digitalt på distans. En läkemedelsrobot i bostaden som underlättar för personer att komma ihåg att ta sin medicin och förpackar den i rätt dos. Tillsynskamera som erbjuder nattlig tillsyn och digitala appar som påminner om vad man ska göra under dagen. Detta bidrar till ökad självständighet och kontroll i vardagliga situationer. Ett annat exempel är digitala möten och mötesbokningar i kontakt med socialtjänsten. De digitala lösningarna underlättar vardagen för människor i alla åldrar.

På nationell nivå ges stöd för digitaliseringen och mycket kunskap finns att hämta exempelvis hos E-hälsomyndigheten Länk till annan webbplats. och på samlingsplatsen Digital vård och omsorg Länk till annan webbplats.. SKR har inrättat ett kompetenscenter för välfärdsteknik Länk till annan webbplats. för att stödja kommunerna i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg.

Under senare år har nationella satsningar riktats mot äldreomsorgen för att stimulera användningen av välfärdsteknik men nya arbetsformer behöver utvecklas även för andra målgrupper. Det finns idag stora utvecklingsmöjligheter inom fler kommunala verksamhetsområden till exempel genom att skapa tillgänglighet och effektiva vägar för dialog.

Så gör samarbetet i GR skillnad

GR driver på utvecklingen och sprider kunskap om digitalisering och välfärdsteknik exempelvis genom seminarier, konferenser, mötesplatser och mässor. Projekt och initiativ drivs och finansieras med olika externa medel och på länsnivå samarbetar länets fyra kommunalförbund tillsammans med Västkom och Västra Götalandsregionen. Genom erfarenhetsutbyte mellan de 13 kommunerna i frågor som rör välfärdsteknik och digitalisering, inspireras kommunerna av varandra, vilket har bidragit till ett ökat införande och användning. Nya kontaktytor och samarbeten mellan kommunerna har etablerats, till nytta för digitaliseringsarbetet.

Digitala verktyg och processtöd

I utvecklingen av en god och nära vård har GR till exempel utvecklat digitala utbildningsportaler som Digivård – för legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats. och introduktionsutbildningen Vård och omsorg webbintroduktion Länk till annan webbplats.. Ett stöd för digitala möten i socialtjänsten har också tagits fram.

Socialcheferna i GR:s medlemskommuner vill höja utvecklingstakten och har pekat ut några fokusområden. Det handlar bland annat om att öka kommunernas möjligheter att breddinföra produkter och e-tjänster som till exempel nattillsyn, automatisk läkemedelsgivare samt trygghets- och rörelselarm.

AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen

Under tre år finansierar GR:s medlemskommuner ett samlat stöd när det gäller utvecklingsarbete med och implementering av välfärdsteknik. AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen syftar till att öka kommunernas förmåga att tillvarata välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vården, omsorgen och de sociala insatserna inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg samt kommunal primärvård. Ett resursteam kommer att stödja kommunerna via en rad aktiviteter och arbeta mot delregionala, regionala och nationella nätverk.

Kontakt

Mer om vår verksamhet

Uppdaterad