Digitalisering och välfärdsteknik

Den digitala transformationen handlar inte främst om utveckling och digital teknik, utan om vad den nya tekniken kan innebära. För människor som behöver stöd kan digitaliseringen öka möjligheterna till självständighet, delaktighet och inflytande.

I Göteborgsregionen, liksom i övriga landet, behöver digitaliseringen öka inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Tjänsterna ska vara personcentrerade, det vill säga utgå från individens behov. De ska också vara lättillgängliga och enkla att använda. Tekniken kan också frigöra tid så att personalen kan ägna sig mer åt dem som är beroende av deras närvaro.

För att den digitala transformationen ska bli verklighet behövs genomgripande insatser: ett tydligt ledarskap för förändring, andra sätt att organisera arbetet, samt nya metoder för att utveckla produkter och tjänster. Dessutom måste arbetet med innovationer vara en integrerad del av verksamheten, vilket ställer krav på nya kompetenser. Det behövs också en fördjupad samverkan mellan kommuner, regioner och näringsliv.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Satsningar på välfärdsteknik ökar människors inflytande

Människor vill generellt vara oberoende och ha inflytande över den egna hälsan och den sociala livssituationen. Välfärdsteknik kan underlätta för kommunerna att möta behoven hos en växande skara äldre men också hos personer med funktionsnedsättning.

Tillsammans har GR:s 13 medlemskommuner tagit initiativ till projektet AllAgeHub, en testbädd för välfärdsteknik. AllAgeHub drivs i samverkan med aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Projektet finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och GR:s medlemskommuner.

Digitalisering – ett verktyg för verksamhetsutveckling

Socialcheferna i GR:s medlemskommuner vill höja takten inom digitalisering och har pekat ut några fokusområden. Här ingår bland annat att öka kommunernas möjligheter att breddinföra produkter och e-tjänster såsom nattillsyn, automatisk läkemedelsgivare samt trygghets- och rörelselarm.

Medlemskommunerna har också beslutat att använda en del statliga medel, som har fördelats till kommunerna, för att bland annat utveckla digitala lösningar för kompetensutveckling och ta fram stöd för professionella, digitala samtal med klienter såsom SIP (Samordnad individuell plan).

GR driver även forskningsprojektet Välfärdsteknikens värden Länk till annan webbplats. ihop med Göteborgs universitet. Projektet undersöker hur personal inom äldreomsorgen påverkas av och interagerar med välfärdsteknik när det introduceras på deras arbetsplatser.

Den digitala kompetensen i kommunerna höjs

För att digitalisering ska bli en integrerad del i verksamheterna behöver medarbetare och chefer ha mer kunskap. Genom GR driver kommunerna projekt för att öka den digitala kompetensen. Ett exempel är det ESF-finansierade Modig som nu är avslutat. Projektet har visat att train-the trainer-metoden, det vill säga när utbildare utbildar andra utbildare, har varit framgångsrik. GR anordnar också kurser och utbildningar för att höja den digitala kompetensen, bland annat för kommuner som vill använda sig av train-the-trainer-metoden.

Kontakt

Monica Wallström

Projektledare och processledare

031-335 52 24

Mer om vår verksamhet

AllAgeHub

En testbädd för välfärdsteknik

Digitala vårdutbildningar

För dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg

Uppdaterad