Funktionsstöd

Funktionsstöd ansvarar för insatser som personer med funktionsnedsättning har rätt till för att kunna leva sitt liv som andra och vara delaktiga i samhället.

Funktionsnedsättning kan vara av fysiskt, psykiskt eller intellektuellt slag. Funktionshinder uppstår i mötet med omgivningen, i miljöer som inte är tillgängliga och därför skapar begränsningar. Kommunerna har ett ansvar att ge stöd till människor med funktionsnedsättning för att de själva ska klara sitt liv, kommunicera med andra, kunna göra egna val och delta aktivt i samhället. Behoven kan variera i olika faser av livet och stödet ska kunna anpassas efter individens livssituation.

Många som söker stöd har komplexa och sammansatta behov. Personalen inom funktionsstöd behöver därför ha en hög och bred kompetens. Dessutom behövs samverkan med individens nätverk och andra yrkesgrupper för att stödet ska bli så bra som möjligt.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Karriärmöjligheter gör yrkena mer attraktiva

Kompetenskrav och utveckling är viktigt för att möta behoven av arbetskraft och driva på professionaliseringen. Chefer inom funktionsstöd i GR:s medlemskommuner har kommit överens om gemensamma yrkestitlar och utbildningskrav för personal inom området. Detta gör yrkena mer attraktiva och det blir enklare att rekrytera.

Kompetensutveckling rustar personalen

Yrkesresan Länk till annan webbplats. togs fram på initiativ av GR:s chefsnätverk inom individ- och familjeomsorgen. De såg ett behov av introduktion och kompetensutveckling för medarbetare inom socialtjänstens verksamheter för barn och unga. Idag är Yrkesresan ett nationellt projekt i samarbete mellan Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regionala samverkans- och stödstrukturer. Hösten 2023 lanseras en yrkesresa som vänder sig till utförarverksamheter inom funktionsstöd. Längre fram planeras även en yrkesresa för myndighetsutövande medarbetare inom funktionsstöd. Alla Göteborgsregionens kommuner har tecknat avtal med SKR och kommer att ha tillgång till yrkesresorna.

GR genomför olika insatser för att vidareutbilda medarbetare och chefer i medlemskommunerna. Dels genom ett stort utbud av kurser och utbildningar, dels i olika projekt. Ökad kompetens gör att personalen blir mer rustad att möta nya målgrupper med förändrade krav på kommunernas insatser. Det höjer även kvaliteten på stödet till den enskilde.

Utöver detta har GR ett nära samarbete med arbetsgivare och utbildningsanordnare genom Vård- och omsorgscollege. På så sätt kan utbildningarna möta verksamheternas behov.

Kunskapsutveckling samordnas lokalt och nationellt

Många av de utmaningar som socialtjänsten står inför är gemensamma för Sveriges kommuner. Det finns därför ett behov av att arbeta samordnat och långsiktigt med kunskapsutveckling. Detta görs genom så kallade regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) Länk till annan webbplats.. GR utgör ett RSS i Göteborgsregionen och stöttar kommunerna, bland annat genom att identifiera behov, samla och sprida bästa tillgängliga kunskap samt stödja systematisk uppföljning. De regionala samverkans- och stödstrukturerna är en del av det nationella systemet för kunskapsutveckling. GR deltar aktivt för att föra fram medlemskommunernas behov samt sprida kunskap från nationell till lokal nivå.

Verksamhetsutveckling baseras på forskning

På GR finns en enhet, FoU i Väst, med forskare och analytiker som stöttar kommunerna i utvecklingen mot en kunskapsbaserad socialtjänst, vilket innebär att verksamheterna bedrivs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. GR tar också fram regionala analyser och statistik utifrån kommunernas behov.

Kontakt

Mer om vår verksamhet

Mötesplats Funktionsstöd

För dig som arbetar inom verksamhet Funktionsstöd

Uppdaterad