Kommunal hälso- och sjukvård

Idag utförs drygt en fjärdedel av all hälso- och sjukvård av kommunerna. Dessutom pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård för att skapa en nära vård som bättre möter invånarnas behov. I framtiden kommer en ännu större del av vården att ges i hemmen.

Omställningen till nära vård påverkar både hälso- och sjukvården och kommunernas socialtjänst. Den ställer nya krav på samverkan både inom kommunen och mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Nära vård innebär bland annat att vården ska bli mer personcentrerad, det vill säga utgå från individens behov. Detta medför nya arbetssätt och att behovet av kompetensutveckling ökar.

En annan utmaning är att antalet personer över 80 år ökar kraftigt. Data förutspår att den kommunala hälso- och sjukvården kommer att ta hand om allt sjukare patienter med allt mer omfattande och komplexa vårdbehov. Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte i samma takt, vilket innebär att kommunerna får svårt att rekrytera nödvändig personal. Verksamheterna behöver arbeta mer effektivt genom att använda ny teknik och digitaliseringens möjligheter.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Kommunerna får stöd i omställningen till nära vård

GR stöttar medlemskommunerna genom att föra dialog om behov och utmaningar och att påverka såväl regionalt i Västra Götaland som på nationell nivå. Det handlar också om att få kunskap om vad de nya arbetssätten betyder i praktiken.

GR driver även projektet Vårdens medarbetare och nära vård. Socialcheferna i medlemskommunerna beslutade att satsa delar av statliga medel, som fördelades ut till kommunerna, på att gemensamt stödja vårdens medarbetare. Planer och strategier för omställningen hade ofta fokus på regionens sjukvård och kommunernas perspektiv saknades.

Kompetensutveckling för att möta omställningen

Omställningen till en nära vård medför ett ökat behov av kompetensutveckling. Tillsammans med de 13 medlemskommunerna har GR bland annat tagit fram en digital lärplattform. Genom digitala lösningar kan fler personer enkelt ta del av kompetensutveckling, i en verksamhet där kunskaperna behöver fyllas på kontinuerligt. GR anordnar också kortare utbildningar samt kunskapshöjande konferenser och seminarier.

Kunskapsunderlag utifrån kommunernas perspektiv

FoU i Väst på GR tar fram rapporter och analyser på uppdrag av medlemskommunerna. Det handlar till exempel om att undersöka kostnaderna för insatser inom kommunal hälso- och sjukvård eller att ta fram nyckeltal för att följa omställningen till en nära vård i kommunerna. På många områden saknas nationella data för att kunna följa upp och analysera den kommunala hälso- och sjukvårdens omfattning, förändring, kvalitet och effektivitet.

En gemensam röst i dialogen med Västra Götalandsregionen

Det gemensamma ansvaret för hälso- och sjukvården kräver ett väl utvecklat samarbete mellan kommuner och region. I Västra Götaland samverkar kommunerna via Västkom Länk till annan webbplats., en organisation som arbetar på uppdrag av GR och tre andra kommunalförbund. GR för en dialog med medlemskommunerna om behoven som Västkom sedan för vidare. Några exempel på strategiska frågor som behandlas är hälso- och sjukvårdsavtal, riktlinjer, överenskommelser, kunskapsstyrning, samt omställningen till nära vård och Framtidens vårdinformationsmiljö.

Kontakt

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Mer om vår verksamhet

Nära vård

GR stödjer kommunerna i omställningen till nära vård

Uppdaterad