Individ- och familjeomsorg

Kommunernas individ- och familjeomsorg ger stöd och behandling under olika skeden i människors liv. Det kan handla om akuta insatser och myndighetsutövning men också om förebyggande arbete.

De senaste årtiondena har de flesta i Sverige fått det bättre ekonomiskt men grupper med låga inkomster har haft en sämre inkomstutveckling. Inkomstskillnaderna har ökat kraftigt de senaste åren. Om vi inte lyckas motverka utan­förskap kan polariseringen och motsättningar mellan grupper öka.

Majoriteten av befolkningen uppger en god självskattad hälsa och ett gott psykiskt välbefinnande (enligt statistik från Folkhälsomyndigheten) men den psykiska ohälsan ökar i Göteborgsregionen, precis som i övriga landet, i synnerhet bland unga och kvinnor. De unga uppger framför allt stress som en orsak. Det finns också oroande tendenser när det gäller droger och allt fler söker hjälp för spelproblem.

Under många år har området familj, barn och unga präglats av stor personalomsättning. Därtill har antalet orosanmälningar när barn misstänks fara illa ökat.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Yrkesresan bidrar till långsiktig kompetensutveckling

Yrkesresan är en satsning på introduktion och kompetensutveckling som togs fram på initiativ av GR:s medlemskommuner. Idag är det ett nationellt projekt i samarbete mellan Socialstyrelsen, SKR och regionala samverkans- och stödstrukturer, där 275 kommuner deltar. Den första yrkesresan var Barn och unga. Nu finns även Yrkesresan funktionshinder utförare och näst på tur är Yrkesresan skadligt bruk och beroende. Resor för äldreomsorgen och funktionshinder myndighet planeras. GR genomför även flera andra insatser för att kompetensutveckla kommunernas medarbetare och chefer.

Stöd i utvecklingen mot en hållbar socialtjänst

Den nationella utredningen Framtidens socialtjänst har tagit fram ett förslag till en ny socialtjänstlag. I förslaget ingår att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad och att insatser ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskap. På GR finns en särskild enhet med forskare och analytiker, FoU i Väst, som stöttar kommunerna i detta arbete. Genom att utveckla en systematisk uppföljning kan socialtjänsten få bättre kunskap om vilka insatser och metoder som ger effekt och för vilka målgrupper.

Kunskapsutveckling samordnas lokalt och nationellt

Många av de utmaningar som socialtjänsten står inför är gemensamma för Sveriges kommuner. Det finns därför ett behov av att arbeta samordnat och långsiktigt med kunskapsutveckling. Detta görs genom så kallade regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) Länk till annan webbplats.. GR utgör ett RSS i Göteborgsregionen och stöttar kommunerna, bland annat genom att identifiera behov, samla och sprida bästa tillgängliga kunskap samt stödja systematisk uppföljning. De regionala samverkans- och stödstrukturerna är en del av det nationella systemet för kunskapsutveckling. GR deltar aktivt för att föra fram medlemskommunernas behov samt sprida kunskap från nationell till lokal nivå.

Sociala aspekter lyfts in i samhällsplaneringen

I det förebyggande arbetet är socialtjänstens kunskap värdefull både i samhällsplanering och stadsutveckling för att skapa trygga miljöer. GR:s medlemskommuner har under flera år bedrivit ett arbete för att föra in de sociala perspektiven i den fysiska planeringen.

Kontakt

Anna Melke

Forskare och projektledare

031-335 51 80

Mer om vår verksamhet

Yrkesresan – kompetensutveckling inom socialtjänsten

Introduktion och kompetensutveckling för personal i socialtjänstens myndighetsutövning

Mötesplats IFO

En arena för anställda inom IFO i Göteborgsregionens 13 medlemskommuner

Relaterat material

Uppdaterad