Näringslivets behov

Inom Göteborgsregionen finns branscher som har ett stort och växande behov av kompetens, till exempel handel, besöksnäring, fordon och teknik. Näringslivets kompetensförsörjning är en central fråga även för kommunerna eftersom det i förlängningen handlar om regionens konkurrenskraft.

Det finns flera anledningar till att kommunerna inom GR arbetar brett inom kompetensförsörjning tillsammans med det privata näringslivet. Kompetensförsörjningen är en del av utbildningssystemet och ingår därför i kommunernas uppdrag. Kompetens handlar också om konkurrenskraft och att företag ska välja att etablera sig och stanna kvar i regionen. Med färre företag blir fler arbetslösa. Det ökar behovet av stöd och minskar skatteintäkterna.

Att arbeta för ett konkurrenskraftigt näringsliv är en av fyra prioriteringarna i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030. Länk till annan webbplats.

Kompetensförsörjning är också ett av sex strategiska områden i Göteborgs stads näringslivsstrategiska program Länk till annan webbplats.. De 13 medlemskommunerna i GR har enats om att utgå från programmet i sina kommunvisa strategier, tillsammans med ett samverkansavtal mellan GR och Business Region Göteborg.

Så gör samarbetet inom GR skillnad

Kompetensråd kraftsamlar kring utmaningarna

En nära samverkan mellan företag, kommuner och utbildningssektorn är avgörande för en välfungerande arbetsmarknad. GR är drivande i Göteborgsregionens kompetensråd som tar sig an kompetensförsörjningen på en övergripande nivå. I rådet arbetar 14 strategiska parter för att initiera, planera och genomföra olika utvecklingsinsatser. Det finns också branchspecifika kompetensråd som samarbetar kring utmaningarna inom bland annat bygg, fastighet, handel och teknik.

Insatser matchas mot arbetsgivarnas behov

Ett av målen för arbetet i kompetensråden är att utbildningar ska matchas mot det regionala arbetslivets behov. Utbudet av yrkesutbildningar för vuxna är särskilt viktigt. GR stöttar kommunerna i planeringen och i att utveckla utbildningar som svarar mot förändrade behov på arbetsmarknaden. Även gymnasieutbildningar och insatser kring validering planeras utifrån inspel från kompetensråden.

GR samordnar också så kallade jobbspår tillsammans med kommunerna, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Jobbspåren vänder sig till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna rekryteras utifrån arbetsgivarnas behov och målet är att insatserna ska leda till en anställning.

Kompetensnavet tar ett samlat grepp kring kompetensomställningen

GR driver Göteborgsregionens kompetensnav som stöttar individer och näringsliv när det gäller kompetensomställning. Genom kompetensnavet stärks företagens förutsättningar att klara sin kompetensförsörjning. Kompetensnavet arbetar också för att vidareutbilda medarbetare. Tillsammans med Rise står Kompetensnavet bakom plattformen kompetensmatchning.se Länk till annan webbplats.. Här kan företag och utbildningsanordnare samverka och ta fram utbildningar som möter arbetsmarknadens behov.

Mötesplatser där arbetsgivare kan attrahera ny arbetskraft

GR anordnar seminarier och nätverksträffar där arbetsgivare kan presentera sin verksamhet och berätta om vilken kompetens de efterfrågar på kort och lång sikt. På så sätt får deltagarna kunskap om vilka utbildningar som leder till jobb. Ett exempel är Gymnasiedagarna och Future Skills. Varje år har mässan drygt 30 000 besökare.

Elever förbereds för arbetslivet

GR arbetar för att elever ska få kunskap och inspiration inför sitt framtida yrkesliv. Bland annat driver GR praktikplatsen.se, som årligen matchar omkring 12 000 praktikplatser. Tillsammans med skolorna utvecklar GR också pedagogiska metoder och verktyg som stimulerar entreprenörskap och tar tillvara barns och ungas kreativitet. GR är en av flera organisationer bakom Universeum som arbetar för att öka intresset för naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling.

Internationell skola gör regionen mer attraktiv

ISGR (The International School of the Gothenburg Region) är en fristående skola med internationell profil. Den ägs helt av GR. Skolan startade 1997 för att möta önskemål från näringsliv och högskola. Inom regionen finns många företag som har utländska forskare och personer med specialistkompetens. En internationell skola gör det enklare att rekrytera dessa. Skolan bidrar till att öka attraktiviteten och ger konkurrensfördelar när det gäller nya företagsetableringar.

Kontakt

Uppdaterad