Göteborgsregionens arbete med social välfärd

Inom det här området arbetar Göteborgsregionen (GR) bland annat med kompetensutveckling för personal och förtroendevalda samt med forskning och utveckling genom FoU i Väst. Kunskapsspridning i form av rapporter, broschyrer och andra dokumentationer kring den forskning och kompetensutveckling som görs är en viktig del i vårt arbete.

Styrgruppen för social välfärd har det politiska ansvaret för GR:s arbete inom det sociala området.

Göteborgsregionen är också en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan. Inom det sociala området finns det flera nätverk och samrådsgrupper som träffas regelbundet. Mer information om dessa hittar du till vänster under rubriken Nätverk.

Inom det sociala området arbetar vi med följande frågor:

Barn, unga och familj

Kommunerna i Göteborgsregionen samverkar för att stödja barns och ungas välbefinnande genom samverkan och kunskapsprojekt kring tidiga, förebyggande strategier inom alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksområdet samt kring barn och unga som på olika sätt befinner sig i utsatta miljöer. GR ska också bidra med kunskap som kan stärka unga människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och känna delaktighet i samhället.

Mitt i livet

Begreppet Mitt i livet omfattar flera målgrupper i åldern 18–65 år. Inom området Mitt i livet arbetar GR med samordning och intressebevakning av frågor som rör riskbruk, missbruk och beroende, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, ekonomisk utsatthet och andra sociala frågor.

Äldre

Den ökande andelen äldre människor ställer krav på planering och framförhållning, inte minst ur ett personalförsörjningsperspektiv, så att man även i hög ålder efter sina förutsättningar kan leva ett så helt och aktivt liv som möjligt. Medlemskommunerna vill hitta svar på gemensamma utmaningar inom äldreområdet. Det kan handla om frågor som rör organisation och samverkan, förändringar i lag och riktlinjer, IT- och teknikutveckling, bemanning och verksamhetsutveckling samt forskningsstött utvecklingsarbete (FoU i Väst).

Hälso- och sjukvård

Den 14 juni 2016 togs beslut i förbundsstyrelsen om en förändring i förbundordningen och därmed har GR nu möjlighet att företräda kommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå.

  1. Läs mer här

Senast uppdaterad:  

Kontaktperson på Göteborgsregionen

Lena Holmlund

031-335 51 88

 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund