Klimatanpassning

Klimatanpassning är åtgärder som ska skydda miljö samt människors liv, hälsa och egendom när klimatet förändras. Samhället behöver anpassas för att minska risker och sårbarheter som rör mark, vatten och bebyggelse.

Rapporterna från FN:s klimatpanel är tydlig. Det är bråttom att bryta trenden och ställa om till ett fossilfritt samhälle. Även med kraftfulla åtgärder och höga ambitioner beräknas temperaturerna stiga. Det medför nya risker och sårbarheter också i Sverige: Värmeböljor, torka, översvämningar, risk för skred… listan kan göras lång.

Klimatanpassning sker på olika samhällsnivåer: nationella, regionala och lokala. Inte minst kommunernas verksamheter påverkas, till exempel fysisk planering och infrastruktur för vatten, räddningstjänst, vård och omsorg, skolor och barnomsorg.

Därför är klimatanpassning viktig och integreras i nästan all GR:s verksamhet som rör samhällsbyggnad. Några exempel är planeringen för markanvändning, infrastruktur och dricksvattenförsörjning.

Så gör arbetet i GR skillnad

Nätverk blir viktiga forum

Medlemskommunernas representanter deltar i nätverk som Klimatanpassningsnätverket. De utgör forum för erfarenhetsutbyte och kontaktnät över kommungränserna.

Tar med frågorna i den regionala planeringen

Klimatanpassning är en viktig aspekt när GR yttrar sig över förslag till översiktsplaner, remisser och andra ärenden. Klimatanpassningen är också i fokus för sådant som trafikplanering, stationssamhällens utveckling, dricksvattenförsörjning samt utvecklingen i kustzonen och de gröna kilarna (de större sammanhängande grönområden som finns i Göteborgsregionen).

Vill anpassa infrastrukturen för transporter

Ett redan förändrat klimat kräver ett ökat fokus på stigande vattenflöden och andra väderfenomen. GR verkar för etablering av älvkantsskydd i Göta älv liksom för ökad andel statlig finansiering i arbetet med klimatanpassningsåtgärder för viktig infrastruktur.

Arbetar för klimatlyft i skolan

GR har genom medlemskommunerna valt att kompetensutveckla en målgrupp som har stor möjlighet att påverka klimatarbetet framåt – skolledare, pedagoger och elever. Programmet heter Göteborgsregionens klimatlyft för skolan.

Verktyg för ökad genomförandetakt

Färdplan för en klimatsmart Göteborgsregion är ett verktyg för att tydliggöra hur GR kan stötta medlemskommunerna i att bidra till de regionala strategierna Klimat 2030 Länk till annan webbplats. och Regional handlingsplan för klimatanpassning Länk till annan webbplats.. I färdplanen finns initiativ och mål för fyra åtgärdsområden: Översiktlig planering, Regional grönstruktur, Upphandling och inköp samt Arbetssätt, integrering och organisering.

Kontakt

Uppdaterad