Fullföljda studier

Elever som klarar av grundskolan, blir behöriga till gymnasiet och avslutar sin utbildning har bättre förutsättningar att komma in i arbetslivet och att klara sig i samhället. Fortfarande är det dock många unga som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och som inte läser klart gymnasiet med en examen. GR har arbetat med området fullföljda studier sedan 2011. Idag har vi en nationellt ledande kunskap i frågan.

När det gäller gymnasiebehörighet och avslutade gymnasiestudier är det i dag avsevärda skillnader mellan olika kommuner och skolor i Göteborgsregionen.

Fullföljda studier är inte bara en viktig skyddsfaktor mot utanförskap i samhället och för framtida kompetensförsörjning. Det är också något som kan ses som en investering som ger livslång nytta för enskilda individer och för samhället i stort.

Fullföljda studier är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 Länk till annan webbplats. som kommunerna i Göteborgsregionen har varit med att ta fram.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Verksamheter får stöd i utvecklingsarbetet

GR arbetar med kommuner, skolor och andra verksamheter för att fler elever ska fullfölja sina studier eller etablera sig på arbetsmarknaden. Vi erbjuder processtöd till alla skolformer och på olika nivåer i styrkedjan. Ett första steg i utvecklingsarbetet är att kartlägga elevernas behov och organisationens förmåga att möta dem. Därefter utvecklar och genomför berörda verksamheter främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för fullföljda studier, såsom i projektet Plug Innan. GR finns med under hela processen som ett stöd, exempelvis genom handledning, workshops och föreläsningar med fokus på verksamhetsområdet och ett hållbart utvecklingsarbete.

Tillgängliggöra kunskap skapar likvärdighet

Genom att GR systematiskt följer kommunernas utvecklingsarbete identifieras beprövad kunskap och erfarenhet på området, exempelvis verksamma arbetssätt för att möta målgruppens behov. Detta paketeras till praktiknära metodmaterial och kunskapsunderlag som sprids och kommer fler kommuner och verksamheter till gagns. Spridningen bidrar till en ökad likvärdighet.

Samverkan möjliggör strategisk påverkan

Vi arbetar för att få till stånd samverkan mellan kommuner, regionala och statliga aktörer. Det ger möjlighet till att inspirera och dela erfarenhet, till samordningsvinster och ökad likvärdighet.

GR har ett högt anseende inom området och har bland annat varit rådgivare till Skolverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Vi ingår även i Västra Götalands regiongemensamma samordningsgrupp för Kraftsamling fullföljda studier och är en av fyra delregionala kunskapsnoder inom området.

Kontakt

Uppdaterad