Fullföljda studier

Elever som klarar av grundskolan, blir behöriga till gymnasiet och avslutar sin utbildning har bättre förutsättningar att komma in i arbetslivet och att klara sig i samhället. GR har arbetat med området fullföljda studier sedan 2011. Idag har vi en nationellt ledande kunskap i frågan.

I Göteborgsregionen, liksom i övriga Sverige och Europa, finns en negativ trend: Elever har hög frånvaro och alltför många lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Var femte elev som går ut nian i Göteborgsregionen uppnår inte kunskapskraven i alla ämnen. Och var tionde är inte behörig till gymnasiet.

Fullföljda studier är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 Länk till annan webbplats. som kommunerna i Göteborgsregionen har varit med att ta fram.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Skolorna får stöd i det förebyggande arbetet

GR arbetar med fullföljda studier på olika nivåer inom utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Fokus ligger på att sprida kunskap och forskning samt att hitta nya ingångar i det förebyggande arbetet, tillsammans med skolorna. Genom projekt som PlugIn och PlugInnan får skolorna stöd att identifiera behov samt erbjuds insatser som både är främjande och leder till konkreta åtgärder.

Gemensamma projekt utvecklar nya metoder och arbetssätt

Genom projekten kan kommunerna utveckla organisation, arbetssätt, kompetens och metoder. Erfarenheterna sammanställs så att fler skolor och andra aktörer enkelt kan ta del av dem. Eftersom vi arbetar systematiskt över tid genereras beprövad kunskap och erfarenhet. Via projekten utbyter deltagarna även erfarenheter och erbjuds olika former av processtöd, till exempel nulägesanalyser och handledning.

Definitionen av begreppet fullföljda studier vidgas

Enligt Skolverkets definition innebär fullföljda studier att erhålla en gymnasieexamen. GR har utvecklat definitionen till att även innefatta aspekter som hälsa, delaktighet, likabehandling och relationer både inom och utanför skolan. För oss är det individcentrerade arbetet högt prioriterat. Det innebär att arbetet alltid utgår från elevers faktiska behov.

Kommunernas behov lyfts regionalt och nationellt

Genom samarbetet i GR påverkar medlemskommunerna strategiskt. Vi arbetar för att få till stånd samarbeten både mellan kommunerna och med regionala och statliga aktörer. Det ger möjlighet till förbättrade skolresultat. Genom samverkan når lärdomar från projekten ut och kvaliteten i olika insatser kan säkerställas

GR har ett högt anseende inom området och har bland annat varit rådgivare till Skolverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Vi ingår även i Västra Götalands regionala nätverk.

Kontakt

Uppdaterad