Fullföljda studier

Elever som klarar av grundskolan, blir behöriga till gymnasiet och avslutar sin utbildning har bättre förutsättningar att komma in i arbetslivet och att klara sig i samhället. Fortfarande är det dock många unga som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och som inte läser klart gymnasiet med en examen. GR har arbetat med området fullföljda studier sedan 2011 och har bland annat varit rådgivare till Skolverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

När det gäller gymnasiebehörighet och avslutade gymnasiestudier är det i dag avsevärda skillnader mellan olika kommuner och skolor i Göteborgsregionen.

Fullföljda studier är inte bara en viktig skyddsfaktor mot utanförskap i samhället och för framtida kompetensförsörjning. Det är också något som kan ses som en investering som ger livslång nytta för enskilda individer och för samhället i stort.

Fullföljda studier är en av fyra kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 Länk till annan webbplats. som kommunerna i Göteborgsregionen har varit med att ta fram.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Verksamheter får stöd i utvecklingsarbetet

GR arbetar med kommuner, skolor och andra verksamheter för att fler elever ska fullfölja sina studier eller etablera sig på arbetsmarknaden. Vi erbjuder processtöd till alla skolformer och på olika nivåer i styrkedjan. Ett första steg i utvecklingsarbetet är att kartlägga elevernas behov och organisationens förmåga att möta dem. Därefter utvecklar och genomför berörda verksamheter främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för fullföljda studier, såsom i projektet Skolanknytning och närvaro. GR finns med under hela processen som ett stöd, exempelvis genom handledning, workshops och föreläsningar med fokus på verksamhetsområdet och ett hållbart utvecklingsarbete.

Tillgängliggöra kunskap skapar likvärdighet

Genom att GR systematiskt följer kommunernas utvecklingsarbete identifieras beprövad kunskap och erfarenhet på området, exempelvis verksamma arbetssätt för att möta målgruppens behov. Detta paketeras till praktiknära metodmaterial och kunskapsunderlag som sprids och kommer fler kommuner och verksamheter till gagns. Spridningen bidrar till en ökad likvärdighet.

Inom ramen för Göteborgsregionens delregionala kunskapsnod för fullföljda studier har en ny kunskapsbank tagits fram i syfte att tillgängliggöra kunskap för verksamhetsnära personal. På fullfoljdastudier.se Länk till annan webbplats. samlas metoder, forskning och lärande exempel som ska stötta verksamheters arbete med att stärka barn och ungas förutsättningar att fullfölja sina studier.

Samverkan möjliggör strategisk påverkan

Vi arbetar för att få till stånd samverkan mellan kommuner, regionala och statliga aktörer. Det ger möjlighet till att inspirera och dela erfarenhet, till samordningsvinster och ökad likvärdighet.

Delregional kunskapsnod en motor i arbetet

Göteborgsregionen är en av fyra delregionala kunskapsnoder som finansieras genom Västra Götalandsregions kraftsamling fullföljda studier. I Göteborgsregionen fungerar kunskapsnoden som en motor för arbetet med frågor som rör fullföljda studier. Genom kunskapsnoden sprider vi kunskap, erbjuder verksamhetsnära processtöd och skapar forum för samverkan. Bland annat har tre större utvecklingsprojekt sjösatts inom ramen för kunskapsnoden, över 3000 personer har nåtts genom kostnadsfria utbildningsinsatser och en ny kunskapsbank har tagits fram.

Kontakt

Uppdaterad