Gymnasieskola

Tack vare samverkan genom GR kan elever välja gymnasieskola i hela Göteborgsregionen, oavsett hemkommun. Det ökar valmöjligheterna och gör att eleverna kan bo kvar i sin hemregion. Kommunerna sparar också pengar genom den gemensamma gymnasieantagningen.

Varje år söker drygt 11 500 elever till någon av de 24 kommunala och 45 fristående gymnasieskolor som finns i Göteborgsregionen. Det är viktigt att processen är smidig och att eleverna får stöd i att göra ett väl grundat val baserat på kunskap om arbetsmarknadens behov och tillgängliga utbildningar.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Eleverna kan välja från ett brett utbud

Kommunerna i Göteborgsregionen har arbetat metodiskt och målmedvetet för ett fördjupat samarbete inom utbildningsområdet sedan 1995. Sedan flera år finns samverkansavtal för all gymnasieutbildning. Det innebär att unga som bor i en kommun kan studera på en gymnasieskola i en annan. Samverkan gör också att regionen kan erbjuda alla nationella program, både högskoleförberedande och yrkesprogram. Detta medverkar till att öka attraktions- och konkurrenskraften.

Eleverna får stöd att göra ett bra gymnasieval

Varje år har mässan Gymnasiedagarna och Future Skills drygt 30 000 besökare. Här kan ungdomar och deras vårdnadshavare träffa gymnasieskolor samt representanter från regionens företag, organisationer och offentlig sektor och på så sätt få kunskap om vilka utbildningar som leder till jobb.

GR producerar också varje år utbildningskatalogen Vad ska jag välja? samt tar fram stöd till lärare och studie- och yrkesvägledare på skolorna.

Kommunerna planerar utbudet gemensamt

Genom samverkan kan gymnasieutbildningarna planeras och dimensioneras så att de svarar mot ungdomars intresse och behoven på arbetsmarknaden.

GR tar fram underlag som ligger till grund för besluten om dimensionering, bland annat antagningsstatistik och den årliga rapporten om det gymnasiala utbildningsutbudet samt vuxenutbildningens utbud i regionen.

En gemensam gymnasieantagning för hela regionen

Kommunerna samverkar sedan flera år kring en gemensam gymnasieantagning. GR har fått i uppdrag att vara myndighet på området och svarar för antagningen enligt skollagen och gymnasieförordningen.

Kommunernas resurser kan användas optimalt

Genom den gemensamma gymnasieantagningen optimeras de kommunala resurserna. Ingen kommun kan anordna ett så brett gymnasieutbud på egen hand som det som kan erbjudas genom samverkan i regionen.

Enligt gymnasieförordningen ska kommunerna bidra till att eleverna får sina förstahandsval tillgodosedda. Den möjligheten har ökat sedan det blev möjligt för eleverna att välja skola fritt i Göteborgsregionen. Samtidigt har antalet tomma platser minskat genom en bättre samordning av det totala antalet utbildningsplatser.

Kontakt

Gymnasieantagningen

Har du frågor som rör antagningen till gymnasiet? Kontakta:

Gymnasieantagningen

Telefontid: Mån-fre kl. 9.00-10.00

031-335 51 30

Mer om vår verksamhet

Gymnasieantagningen

Antagning till gymnasieskolor i hela Göteborgsregionen.

Uppdaterad