Planering och dimensionering av utbildningsutbudet

I Göteborgsregionen kan elever söka till alla gymnasie- och vuxenutbildningar, oavsett hemkommun. För att detta ska kunna fungera behöver kommunerna planera och dimensionera utbudet på en regional nivå. Samarbetet regleras genom olika avtal och överenskommelser.

Göteborgsregionens antagningsnämnd (tidigare utbildningsgruppen), som är en politisk styrgrupp, har sedan starten 1995 arbetat metodiskt och målmedvetet för att fördjupa samarbetet på utbildningsområdet, från förskola till vuxenutbildning. Ingen annanstans i Sverige kan en region uppvisa en så omfattande samverkan.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Ett öppet utbildningslandskap ökar valmöjligheterna

Ett öppet utbildningslandskap betyder att eleverna kan välja utbildningar även utanför den egna kommunen. Särskilt viktigt är detta för ungdomar i mindre kommuner. På så sätt får de tillgång till ett brett utbud som kan ge dem den kompetens de behöver i framtidens arbetsliv.

Genom samarbetet i Göteborgsregionen kan också vårdnadshavare söka förskoleplats i en annan kommun. Kommunerna samverkar även kring utbildning för vuxna, ett arbete som har gett positiv uppmärksamhet även utanför Sverige, bland annat i EU-kommissionens ”Education and Training Monitor”, en årlig utbildningsöversikt om utbildningssystemen i Europa.

Samverkansavtalen är en förutsättning för det öppna utbildningslandskapet

För att det öppna utbildningslandskapet ska fungera behöver kommunerna planera och dimensionera utbudet på en regional nivå utifrån elevernas val, arbetsmarknadens kompetensbehov och kommunernas förutsättningar. Samverkansavtalen är viktiga för att det ska fungera, liksom digitala verktyg för planering och uppföljning.

Inom Göteborgsregionen finns samverkansavtal för förskoleverksamhet, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Inom ramen för samverkan tas även prislistor för interkommunal ersättning för förskolan och grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen fram.

Ett systematiskt kvalitetsarbete lägger grunden för planeringen

GR tar varje år fram underlag som ligger till grund för planeringen av nästkommande års utbildningsutbud. Dit hör bland annat antagningsstatistik, kapacitetsundersökningar, en regional utbudsrapport och en gemensam planeringsmatris. Kommunerna erbjuds också digitala verktyg för planering och uppföljning

Utbildningarna dimensioneras utifrån behoven på arbetsmarknaden

Dimensioneringen av gymnasie- och vuxenutbildningar handlar också om att trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen. GR har upparbetade kontakter med arbetsgivare, fackliga organisationer, kommuner och akademin. En stor del av arbetet görs inom ramen för Göteborgsregionens kompetensråd.

Kommunernas resurser optimeras

Ingen kommun kan anordna ett så brett utbud på egen hand som det som kan erbjudas genom samverkan i Göteborgsregionen. Det breda utbudet medverkar till att öka attraktions- och konkurrenskraften och gör att elever stannar kvar i regionen.

Enligt gymnasieförordningen ska kommunerna bidra till att eleverna får sina förstahandsval tillgodosedda. Den möjligheten har stadigt ökat sedan det blev möjligt för elever att söka fritt inom regionen. Samtidigt har antalet tomma platser totalt sett minskat genom en bättre samordning.

Kvaliteten ökar

Samverkan driver också på kvalitetsutvecklingen. I ett öppet system ökar jämförelserna skolor emellan. Kommunerna lär av varandra och reflekterar kring frågor som bemötande av eleverna, utbildningarnas innehåll, form, kvalitet och kostnad. Öppenhet kan också bidra till att minska segregationen: Genom att ungdomarna har möjligheter att välja fritt kan nya mötesplatser skapas.

Kontakt

Mer om vår verksamhet

Gymnasialt utbud 2022

Rapport om utbildningsutbudet för gymnasieskola och vuxenutbildning i regionen.

Uppdaterad