Förskola och grundskola

I förskolans och skolans uppdrag ingår att främja alla barns och elevers utveckling och lärande. För att uppnå målen krävs kompetent och kvalificerad personal – och fokus på kvalitetsutveckling. I Göteborgsregionen samarbetar kommunerna kring flera av förskolans och skolans gemensamma utmaningar.

En av utmaningarna är att elever ska klara skolan. Var femte elev som går ut nian i Göteborgsregionen uppnår inte kunskapskraven i alla ämnen. Var tionde är inte behörig till gymnasiet. Det är också viktigt att skolan väcker elevernas lust till ett livslångt lärande, eftersom arbetsmarknaden förändras snabbt och ställer krav på nya kompetenser.

En annan utmaning är att det finns för få legitimerade, behöriga lärare och annan pedagogiskt utbildad personal samt att det är brist på specifik kompetens som behövs i verksamheterna. Det handlar till exempel om behovet av mer kompetens i att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande för att möta barns och elevers behov vid exempelvis utagerande beteende och psykisk ohälsa samt att en stor andel i den befintliga personalen behöver kompetensutveckling och utbildning i svenska kopplat till sitt yrke.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Gemensamma projekt och insatser utvecklar skolorna

GR har lång erfarenhet av att stötta kommunerna i frågor som rör kvalitetsutveckling i skolan genom projekt och samverkansavtal. GR driver också flera nätverk där kommunerna kan utbyta erfarenheter och spegla varandras verksamheter. Nätverken arbetar även med utredningar och andra uppdrag som stärker kvaliteten i regionens skolor.

Enkäter och uppföljning bidrar till ett systematiskt kvalitetsarbete

GR samordnar regiongemensamma enkäter till elever och vårdnadshavare i förskolan, grundskolan och gymnasiet för att följa upp och jämföra olika delar av verksamheten, från trygghet till lärande. Undersökningarna ger ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet i kommunerna och regionen.

Branschråden arbetar för bättre kompetensförsörjning

Branschråden för förskola och grundskola fokuserar på kompetensförsörjning i kommunernas verksamheter. De arbetar utifrån specifika uppdrag som utbildningscheferna i Göteborgsregionens kommuner ställt sig bakom. Utgångspunkten är att arbetet ska kunna påverka på systemnivå samt vara verksamhetsutvecklande och innovativt.

Samverkansavtalen ökar invånarnas valmöjligheter

Inom Göteborgsregionen finns samverkansavtal för förskoleverksamheten. Därmed blir det lättare för vårdnadshavare att vid behov ha sina barn i en förskola i en annan kommun än hemkommunen. En prislista för ekonomiska ersättningar mellan kommunerna finns inom ramen för denna samverkan. Detta underlättar när en elev går i skola eller förskola i annan kommun.

Kontakt

Mer om vår verksamhet

Branschråd förskola

Fokus på kompetensförsörjning i regionens förskolor

Branschråd grundskola

Arbetar för att öka andelen utbildad personal i regionens grundskolor

Relaterat material

Uppdaterad