Förskola och grundskola

I förskolans och skolans uppdrag ingår att främja alla barns utveckling och lärande. För att uppnå målen krävs kompetent och kvalificerad personal – och fokus på kvalitetsutveckling. I Göteborgsregionen samarbetar kommunerna kring flera av förskolans och skolans gemensamma utmaningar.

En av utmaningarna är att elever ska klara skolan. Var femte elev som går ut nian i Göteborgsregionen uppnår inte kunskapskraven i alla ämnen. Var tionde är inte behörig till gymnasiet. Det är också viktigt att skolan väcker elevernas lust till ett livslångt lärande, eftersom arbetsmarknaden förändras snabbt och ställer krav på nya kompetenser.

En annan utmaning är lärarbristen. De senaste tio åren har antalet barn och unga i Göteborgsregionens förskolor och skolor ökat. Barnen börjar i yngre åldrar och är på förskolan längre dagar än tidigare. Stora pensionsavgångar väntar samtidigt som antalet nyutexaminerade lärare från lärarutbildningarna endast täcker hälften av behoven.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Gemensamma projekt och insatser utvecklar skolorna

GR har lång erfarenhet av att stötta kommunerna i frågor som rör kvalitetsutveckling i skolan genom projekt och samverkansavtal. GR driver också flera nätverk där kommunerna kan utbyta erfarenheter och spegla varandras verksamheter. Nätverken arbetar även med utredningar och andra uppdrag som stärker kvaliteten i regionens skolor.

Enkäter och uppföljning bidrar till ett systematiskt kvalitetsarbete

GR samordnar regiongemensamma enkäter till elever och vårdnadshavare i förskolan, grundskolan och gymnasiet för att följa upp och jämföra olika delar av verksamheten, från trygghet till lärande. Undersökningarna ger ett underlag till det systematiska kvalitetsarbetet i kommunerna och regionen.

Branschråden arbetar för att motverka bristen på lärare

Branschråden för förskola och grundskola arbetar utifrån specifika uppdrag som utbildningscheferna i Göteborgsregionens kommuner ställt sig bakom. Utgångspunkten är att arbetet ska kunna påverka på systemnivå samt ha en potential att skapa snabba resultat genom nya och innovativa angreppssätt.

För att öka andelen utbildad personal har Branschråd förskola tagit fram en ny befattning kallad förskoleassistent. Branschrådet driver även ett projekt där förskolepersonal, som saknar formell utbildning, kan validera sina kunskaper och utbilda sig i kombination med att de arbetar.

För att möta lärarbristen i skola och fritidshem fokuserar Branschråd grundskola på att öka antalet legitimerade lärare samt se över vilka uppgifter som kan utföras av personer som inte är lärare.

Samverkansavtalen ökar invånarnas valmöjligheter

Inom Göteborgsregionen finns samverkansavtal för förskoleverksamheten. Därmed blir det lättare för vårdnadshavare att vid behov ha sina barn i en förskola i en annan kommun än hemkommunen. En prislista för ekonomiska ersättningar mellan kommunerna finns inom ramen för denna samverkan. Detta underlättar när en elev går i skola eller förskola i annan kommun.

Kontakt

Uppdaterad