Yrkesutbildning för vuxna

Samhällets krav på utbildning har höjts. Därför behöver människor lära hela livet, både för sin egen skull och för att möta behoven på en arbetsmarknad som är i förändring. Yrkesutbildning för vuxna spelar en också en viktig roll för kompetensförsörjningen.

I Göteborgsregionen har antalet studerande inom vuxenutbildningen ökat kraftigt under de senaste åren och väntas även göra det framöver. Eftersom de studerande har olika förutsättningar betyder det att utbildningarna måste vara anpassade och flexibla.

Utbudet tas fram i nära samverkan med branscher och andra aktörer på arbetsmarknaden. En fortsatt satsning på att bredda utbildningskoncepten behövs för att fler ska ha den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar, både inom offentlig och privat sektor.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Invånarna får ett brett utbud att välja bland

Göteborgsregionens kommuner har samverkat kring yrkesutbildningar för vuxna sedan 2003. Idag kan invånarna söka till utbildningar i hela regionen, oavsett hemkommun. Utbildningarna annonseras via den gemensamma plattformen GRvux.se som gör det enkelt att få en överblick. GR arbetar också för att utveckla utbildningar för människor med olika förutsättningar. Ett exempel är yrkesutbildningar med språkstöd, där målet är att förkorta tiden för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden.

Utbildningarna leder till jobb

Utbudet av utbildningar tas fram i nära samverkan med arbetsgivarna. Det gör att de motsvarar arbetsmarknadens behov och ökar människors möjligheter att få ett arbete. En uppföljning från 2023 visar att 78 procent som har gått en yrkesutbildning för vuxna i Göteborgsregionen arbetar eller studerar sex månader efter avslutad utbildning.

Förutsättningarna för matchning ökar

Yrkesutbildningar för vuxna är också en viktig pusselbit i arbetet med kompetensförsörjning. GR har en etablerad samverkan med arbetsgivarna för att utveckla utbildningar som svarar mot förändrade behov på arbetsmarknaden. Här spelar de branschråd som GR driver en central roll, liksom Göteborgsregionens kompetensråd, som verkar för hela regionens kompetensförsörjning. Genom samarbetet kan behovet av utbildningar fångas upp på ett tidigt stadium.

Kommunernas resurser används optimalt

Genom det regionala samverkansavtalet optimeras de kommunala resurserna för vuxenutbildningarna genom att ekonomi, kvalitet, uppföljning och marknadsföring samordnas. Ingen kommun kan anordna ett så brett utbildningsutbud på egen hand som det som kan erbjudas genom samverkan i regionen. Yrkesutbildningarna finansieras delvis genom statsbidrag, delvis genom kommunala medel. Från och med 2022 delfinansieras statsbidraget av EU-medel.

Kontakt

Mer om vår verksamhet

GRvux.se

Läs en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom Göteborgsregionen.

Uppdaterad