Grönstruktur

Naturen är en omistlig tillgång för ett rikt friluftsliv som ger oss ro och möjlighet till återhämtning. Sammanhängande grönområden spelar också en viktig roll för att bevara den biologiska mångfalden. Därför behöver den regionala planeringen ta tillvara och utveckla de så kallade gröna kilarna.

I överenskommelsen Strukturbild för Göteborgsregionen identifierar medlemskommunerna fem huvudstråk kring järnvägar och vägtrafiksystem som utgör regionens ryggrad. Där är mycket av bebyggelse och verksamheter koncentrerade.

Mellan stråken finns de gröna kilarna, det vill säga de större sammanhängande grönområdena som bidrar till Göteborgsregionens attraktionskraft. Att både bygga ut och förtäta men samtidigt värna grönstrukturen blir en balansgång mellan olika intressen.

I de gröna kilarna finns även jord- och skogsbruk, i många fall med stora kulturhistoriska värden. Sammanhängande grönområden spelar en viktig roll för att bevara den biologiska mångfalden och fyller också en funktion som lokala klimat- och miljöförbättrare. Därför är de av betydande gemensamt intresse.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Kartläggning av jordbruksmarken

Jordbruksmark är en mångsidig markresurs av vikt för livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och klimatanpassning. GR tar fortlöpande fram planeringsunderlag för jordbruksmark, exempelvis i stationsnära lägen, kunskap som ligger till grund för fortsatt samhällsplanering.

Underlag för att värna grönområdena i planeringen

De gröna kilarnas betydelse är en aspekt som ska finnas med i olika sammanhang i den fysiska planeringen. De erbjuder möjligheter till rekreation, lek, naturupplevelser, naturpedagogik och odling. GR och medlemskommunerna lägger särskild vikt vid hur mark används i mötet mellan tätortsområden, landsbygd och grönområden.

Naturvårdsprojekt i gröna kilar

Grönområdet som sträcker sig ända från Slottsskogen till Sandsjöbacka liksom området Delsjön-Härskogen har studerats extra i naturvårdsprojekt. GR har också kartlagt var de tysta områdena i regionen finns och ordnat kommunvisa workshoppar om ekosystemtjänster.

Kontakt

Uppdaterad