Transportinfrastruktur

För att samhället ska fungera krävs en god transportinfrastruktur. Göteborgsregionen är en av tre storstadsregioner och en viktig tillväxtmotor för både Sverige och Skandinavien. Den snabba expansionen i storstadsregionen ställer stora krav på satsningar i transportinfrastrukturen.

Västsverige växer. Redan i dag bor var femte svensk i Västra Götaland eller Halland. För att möta expansionen och tillväxten krävs kraftfulla satsningar på infrastruktur så att vi kan bo, arbeta och resa på ett hållbart sätt. En rad system måste fungera och samverka också för att säkra en attraktiv arbetsmarknadsregion och näringslivets konkurrenskraft.

En viktig punkt för Göteborgsregionen är att transportsystemet har för låg kapacitet för såväl dagens som morgondagens behov. Det behövs satsningar där storstadsregionens behov tydliggörs samtidigt som transportsektorn behöver utvecklas på ett sätt som gör nytta för klimatet och gör det möjligt att nå målet om en fossiloberoende region.

Så gör arbetet i GR skillnad

Gemensam inriktning för transportinfrastrukturen

Den långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen styrs genom nationella planer som beslutas av regeringen. GR har tillsammans med medlemskommunerna arbetat fram ett inriktningsdokument som beskriver den politiska viljan. Den fungerar som en kompass för framtida satsningar där storstadsregionens behov står i fokus. Inriktningsdokumentet lyfter bland annat behovet av en ökad järnvägskapacitet för gods- och persontransporter, en förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken och förstärkning av den regionala cykelinfrastrukturen.

Storstadsperspektivet lyfts in regionalt och nationellt

GR deltar i och samordnar den översiktliga infrastrukturplaneringen och lyfter in storstadsregionens perspektiv i frågor som rör exempelvis transportinfrastruktur och kollektivtrafik. Detta innebär bland annat att GR företräder medlemskommunerna gentemot staten och Västra Götalandsregionen i frågor som berör transportinfrastruktur för exempelvis kollektivtrafik och cykel. GR lyfter även storstadsperspektivet i åtgärdsvalsstudier, remissvar och dialogforum.

En av parterna i Västsvenska paketet

Genom investeringar i kollektivtrafik, järnvägar och vägar skapas ett mer hållbart transportsystem i linje med GR:s mål och strategier. Det är därför naturligt att GR deltar i samarbetet kring Västsvenska paketet Länk till annan webbplats., den pågående storsatsningen på utbyggd infrastruktur i Göteborgsområdet.

Påverkar utvecklingsstrategier

Både regionalt och nationellt arbetar GR för att påverka samhällsutvecklingen och samordna planeringen utifrån Göteborgsregionens behov och intressen. Ibland handlar det om att lämna remissvar eller att samordna remissförfarandet för kommuner inom GR, ibland om att GR representerar Göteborgsregionen i grupper som behandlar infrastrukturfrågor.

Identifierar strategiska satsningar

Ett konkret exempel på en strategisk satsning är en avsiktsförklaring om samarbete i stråket Göteborg – Borås, ett av landets största pendlingsstråk. Tillsammans har kommunerna utmed stråket tagit fram en målbild som visar den gemensamma inriktningen för en framtida hållbar regional struktur.

Kontakt

Mer om vår verksamhet

Arbetar du med fysisk planering?

Här hittar du metoder, verktyg, överenskommelser och andra underlag

Uppdaterad