Sociala perspektiv i fysisk planering

Göteborgsregionen är segregerad. Var människor växer upp och lever påverkar deras chanser i livet. Fysisk planering har en viktig roll att spela för att öka jämlikheten, så att invånarna får tillgång till bra boendemiljöer och viktiga samhällsfunktioner, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Segregationen påverkar hela samhället. Den ger unga i områden med lägre inkomst, utbildningsnivå och sysselsättning sämre förutsättningar att etablera sig. Konsekvenserna märks också i områden där socioekonomiskt resursstarka personer bor. Resursstarka gruppers privilegier döljs för dem själva, som en konsekvens av att de inte blir varse icke-priviligierade gruppers levnadsvillkor

Segregationen leder till att medvetenheten om andra gruppers identitet, livsvillkor och förutsättningar riskerar att bli lägre. Detta kan leda till att förståelsen för andra människor minskar, liksom tilliten till samhället generellt.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Tydlig inriktning för planering

GR:s, och medlemskommunernas, inriktning är att sociala perspektiv i fysisk planering kan definieras som jämlik tillgång till välfungerande boende- och livsmiljöer, rekreation (natur, fritid och kultur), service och kollektivtrafik – över tid och rum. Tillit och social sammanhållning skapas genom delaktighet, mötesplatser och sammanlänkande stråk.

Driver tvärsektoriella projekt

Projektet REBAS – regionala bilder av segregation – genomförs tillsammans av GR:s alla avdelningar (Utbildning, Miljö och samhällsbyggnad samt Arbetsmarknad och social välfärd). Syftet är inte bara att beskriva segregationens nuläge i Göteborgsregionen utan även utvecklingen över tid, att genom mötesplatser starta en dialog om strategiska insatser liksom att skapa en modell för att följa, visualisera och analysera segregationen.

Ett annat exempel är det avslutade projektet Social innovation i samhällsplanering som bland annat resulterade i en konkret verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering.

Stärker sociala perspektiv i nätverk

GR driver det nationella nätverket Socialt hållbar transportplanering, tillsammans med Göteborgs universitet.

Kontakt

Mer om vår verksamhet

Arbetar du med fysisk planering?

Här hittar du metoder, verktyg, överenskommelser och andra underlag

Uppdaterad