Bebyggelse och markanvändning

Var vi bor och arbetar påverkar vår egen livskvalitet och ekonomi men även samhällets miljö och klimat. Bostadsbyggande och näringslivsetableringar ska vara hållbara och ske med hög kvalitet, till acceptabla kostnadsnivåer. Det ställer krav på den regionala planeringen.

Göteborgsregionen växer. Med det växer behovet av att samordna byggnation, näringslivsetableringar och infrastruktur. Planeringen kräver många perspektiv: Levande stationssamhällen, invånare och besökares tillgång till kust och naturområden, bra kommunikationer och god service. Samtidigt vill vi ha många nya bostäder i bra boendemiljöer och företagsetableringar som bidrar till arbetstillfällen och regionens fortsatta attraktivitet

Utmaningarna kring miljö och klimat gör hållbara strukturer viktiga. Det handlar bland annat om hur mark används och var bostäder och företag lokaliseras i förhållande till naturområden, jordbruk, skog och naturresurser.

GR:s medlemskommuner har den gemensamma överenskommelsen Strukturbild för Göteborgsregionen som, tillsammans med mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt, utgör grunden för det arbetet.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Gemensamma underlag tas fram

GR tar fram planeringsunderlag och överenskommelser som ligger till grund för medlemskommunernas beslutsprocesser och den regionala tillväxten. Diskussioner i nätverk gör det möjligt att utbyta idéer och erfarenheter, att bevaka verksamhetsområdet och att bedriva utvecklingsarbete.

GR utvecklar verktyg för planering

Hållbarhetsverktyget är ett exempel på ett planeringsverktyg som medlemskommunerna har tagit fram genom samarbetet i GR. Verktyget, som är digitalt och GIS-baserat, gör det enklare att beräkna hur nyexploatering av bostäder och verksamheter påverkar persontrafiken och dess klimatpåverkan. (GIS är ett system för att samla in, lagra och presentera geografiska data.)

Flera projekt kring stationssamhällen

Stationssamhällen är orter vid järnvägsstationer eller andra större resecentrum. De är nav för framtida utveckling utmed strukturbildens huvudstråk. GR deltar i omfattande arbeten kring utveckling av levande stationssamhällen och hur befintliga urbana stationssamhällen kan förtätas på ett hållbart sätt.

Balans mellan bebyggelse, verksamheter och ”blågröna” zoner

Göteborgsegionen har en närhet till skogen och havet som många regioner bara kan drömma om. Att värna de kvaliteterna och samtidigt kunna planera för nya bostäder liksom för verksamheter, från industrier till jordbruk, är en balansgång. Läs mer under avsnitten Grönstruktur och Kustzon.

Kontakt

Mer om vår verksamhet

Arbetar du med fysisk planering?

Här hittar du metoder, verktyg, överenskommelser och andra underlag

Uppdaterad